Gwarancja i serwis

 

W celu zgłoszenia usterki występującej w urządzeniu proszę wypełnić poniższy formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia serwis skontaktuje się z Państwem tak szybko jak to możliwe aby rozwiązać zaistniały problem. Jeżeli rozwiązanie problemu nie będzie możliwe drogą korespondencyjną, otrzymacie Państwo wskazówki dotyczące przesłania urządzenia do serwisu.

Zgłoś usterkę
Warunki gwarancji udzielanej na rejestratory marki BlackVue

 

1. Importer udziela gwarancji sprawnego działania urządzenia przez okres:

  • 24 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na dokumenie sprzedaży w przypadku zakupu dokonanego przez konsumenta na własny użytek,
  • 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na fakturze VAT w przypadku zakupu dokonanego przez przedsiębiorcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Elementy ekspoatacyjne takie jak baterie, stanowiące integralną część rejestratora oraz karty pamięci objęte są gwarancją w okresie  6 miesięcy od daty ich zakupu.  

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie wraz z wadliwie działającym sprzętem, kserokopi dowodu  zakupu potwierdzającego okres gwarancji.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego  działania urządzenia, zgłaszający powinien na własny koszt dostarczyć je- wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt. 3 oraz opisem       usterki- do punktu srwisowego bezpośrednio lub za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu.

4. Gwarancja przewiduje bezpłatne usunięcie usterki w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania uszkodzonego produktu przez punkt serwisowy. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy zachodzi potrzeba przekazania sprzętu  do serwisu centralnego producenta, czas ten może być wydłużony.

5. Po otrzymaniu sprzętu punkt serwisowy dokona oceny jego stanu oraz sprawdzenia pod względem występowania zgłaszanej usterki. Jeżeli zostaną stwierdzone okoliczności  wymienione w pkt. 7 lub pkt. 8 bądź występowanie usterki objętej gwarancją nie zostanie potwierdzone, wówczas zgłaszający zostanie obciążony kosztami serwisowymi w wysokości 50, -PLN  + VAT (pięćdziesiąt złotych + VAT) oraz- jeżeli zajdzie taka konieczność- kosztami przesyłki zwrotnej.

6. Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia mechaniczne, a także powstałe z winy użytkownika lub osób trzecich, a w szczególności spowodowane:
    - niewłaściwym przechowywaniem, transportem, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi,
    - próbą podjęcia jakichkolwiek napraw bądź modyfikacji sprzętu przez osoby nieuprawnione.
  • uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, wypadek, zalanie itp.
  • urządzenia zakupione poza granicami RP.

7. Wszelkie zmiany, zatarcia, zamazania w dowodzie sprzedaży, lub na urządzeniu powodują utratę uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

8. W ramach usługi gwarancyjnej punkt serwisowy dokona zwrotu naprawionego lub wymienionego urządzenia na własny koszt, pod warunkiem, że wskazany przez zgłaszającego adres zwrotny będzie się znajdował na terytorium RP.