Gwarancja i serwis

 

W celu zgłoszenia usterki występującej w urządzeniu proszę wypełnić poniższy formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia serwis skontaktuje się z Państwem tak szybko jak to możliwe aby rozwiązać zaistniały problem. Jeżeli rozwiązanie problemu nie będzie możliwe drogą korespondencyjną, otrzymacie Państwo wskazówki dotyczące przesłania urządzenia do serwisu.

Zgłoś usterkę
Warunki gwarancji udzielanej na rejestratory marki BlackVue

 

 1. Importer udziela gwarancji sprawnego działania urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej na dokumenie sprzedaży. 
 2. Elementy ekspoatacyjne takie jak baterie oraz karty pamięci objęte są gwarancją w okresie  6 miesięcy od daty zakupu urządzenia, do którego zostały dołączone.
 3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie wraz z wadliwie działającym sprzętem, kserokopi dowodu  zakupu potwierdzającego okres gwarancji.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego w działania urządzenia, zgłaszający powinien na własny koszt dostarczyć je- wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt. 3 oraz opisem usterki- do punktu srwisowego bezpośrednio lub za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym dokonał zakupu.
 5. Gwarancja przewiduje bezpłatne usunięcie usterki w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania uszkodzonego produktu przez punkt serwisowy. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy zachodzi potrzeba przekazania sprzętu  do serwisu centralnego producenta, czas ten może być wydłużony.
 6. Po otrzymaniu sprzętu punkt serwisowy dokona oceny jego stanu oraz sprawdzenia pod względem występowania zgłaszanej usterki. Jeżeli zostaną stwierdzone okoliczności wymienione w pkt. 7 lub pkt. 8 bądź występowanie usterki objętej gwarancją nie zostanie potwierdzone, wówczas zgłaszający zostanie obciążony kosztami serwisowymi w wysokości 50, - PLN  + VAT (pięćdziesiąt złotych + VAT) oraz- jeżeli zajdzie taka konieczność- kosztami przesyłki zwrotnej. 
 7. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, a także powstałe z winy użytkownika lub osób trzecich, a w szczególności spowodowane:
   - niewłaściwym przechowywaniem, transportem, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi,
   - próbą podjęcia jakichkolwiek napraw bądź modyfikacji sprzętu przez osoby nieuprawnione.
  • uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, wypadek, zalanie itp.
  • urządzenia zakupione poza granicami RP.
 8. Wszelkie zmiany, zatarcia, zamazania w dowodzie sprzedaży, lub na urządzeniu powodują utratę uprawnień wynikających z gwarancji.
 9. W ramach usługi gwarancyjnej punkt serwisowy dokona zwrotu naprawionego lub wymienionego urządzenia na własny koszt, pod warunkiem, że wskazany przez zgłaszającego adres zwrotny będzie się znajdował na terytorium RP.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.